Domin Mónika

Általános Szerződési Feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozza meg a WakeUp Community Center – Marczinka Mátyás EV. (a továbbiakban: üzemeltető), valamint az internetes rendszerét használó jogi és természetes személyek (a továbbiakban: felhasználó, a továbbiakban együtt, mint Szerződő felek) között online vagy egyéb értékesítésre vonatkozó szolgáltatás igénybevételének feltételeit, valamint a Szolgáltató és a Felhasználó között keletkező jogokat és kötelezettségeket. Jelen dokumentum, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre. Az alábbi feltételekkel szabályozott szerződés a Ptk. szerint távollevők között létrejött szerződésnek minősül.

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) hatálya a Szolgáltató honlapján (www.dominmonika.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő honlapról: www.dominmonika.hu/aszf.

A Szolgáltató adatai

A szolgáltató neve: Domin Bt.

A szolgáltató székhelye (és egyben a panaszügyintézés helye):

1223 Budapest, Jókai Mór utca 19/A

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: eletvezetes@dominmonika.hu

 Nyilvántartási cégjegyzék száma:

Adószáma: 24534048-1-43

Telefonszáma: +36 70 2150223

A szerződés nyelve: magyar

A tárhelyszolgáltató adatai:

Név: Tárhelypark Kft  

Cím: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
Telefon: +36 1 700 4140

E-mail: info@tarhelypark.hu

Web: www.tarhelypark.hu

Alapvető rendelkezések

 • Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint az ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
 • Jelen ÁSZF 2021.november 1. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal honlapján közzéteszi. A Felhasználók a honlap használatával egyidejűleg elfogadják, hogy rájuk nézve az annak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.
 • A Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett honlapra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált Felhasználója a honlapnak, az ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a honlap tartalmának megtekintésére.
 • A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a honlap, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a honlap terjesztésének tekintetében. Tilos a honlapon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. Lásd ÁSZF 10. pontja: Szerzői jogokra vonatkozó rendelkezések.

Jelentkezéssel kapcsolatos rendelkezések

 • A Felhasználó bejelentkezésével egyidejűleg kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a honlapon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.
 • A Felhasználó a jelentkezések során köteles a saját, valós adatait megadni. A jelentkezés során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. A Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben a Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.
 • A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

Megvásárolható szolgáltatásokra vonatkozó rendelkezések

 • A honlapon megjelenített szolgáltatások a Szolgáltató bármelyik nyilvános elérhetőségén megrendelhetők. A szolgáltatásokra vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt ÁFÁ-t.
 • A honlapon a Szolgáltató részletesen feltünteti a szolgáltatás nevét, leírását, időtartamát.
 • Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, a Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja a Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról, az igénybevétel egyéb vonatkozó feltételeiről.
 • Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a honlap felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a szolgáltatás közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a szolgáltatást a hibás áron nyújtani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szolgáltatásnyújtást, amelynek ismeretében az igénybe vevő elállhat vásárlási szándékától.
 • Hibás ár esetén feltűnő értékaránytalanság áll fenn a szolgáltatás valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

Megrendelésre, időpontfoglalásra, fizetésre vonatkozó rendelkezések

 • A Felhasználó bármely nyilvános elérhetőségen, de elsősorban online módon (e-mail, messenger, instagram) vagy telefonon a személyes adatai megadásával, a kért szolgáltatás kiválasztásával, helyszín és időpont igény megadásával tud jelentkezni az adott kezelésre, szolgáltatás igénybevételére.
 • A szolgáltatás megrendelése véglegesnek tekinthető, ha a Szolgáltató azt szóban vagy írásban visszaigazolta a Felhasználó részére.
 • Fizetési mód: Készpénzes fizetés, banki átutalás. A Felhasználó a szolgáltatás személyes igénybevételekor készpénzben egyenlíti ki a szolgáltatás ellenértékét, amelyről a Szolgáltató a Felhasználó részére számlát állít ki.
 • Amennyiben a honlapon hiba vagy hiányosság lép fel a szolgáltatásoknál vagy az áraknál, a Szolgáltató fenntartja a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatja a Felhasználót az új adatokról.

Megrendelések feldolgozása, teljesítés, egyéb jogi nyilatkozatok

A megrendelések feldolgozásával kapcsolatos rendelkezések

A jelentkezések feldolgozása hétköznap munkaidőben történik. A jelentkezés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a jelentkezés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra. A Szolgáltató ettől saját döntése értelmében rugalmasan eltérhet a foglalások, megrendelések mielőbbi visszaigazolása, véglegesítése érdekében.

Teljesítéssel kapcsolatos rendelkezések

A kezelések időtartama a Felhasználó által szabadon megválasztható a nyilvánosan közzétett időtartamok alapján.

Egyéb Jogi nyilatkozatok

 • A szolgáltatás igénybevételéből származó károk tekintetében a Szolgáltató kizárja felelősségét.
 • A honlapon felhasznált és bemutatott információk kizárólag tájékoztatás célját szolgálják, és semmilyen körülmények között sem értelmezhetőek orvosi diagnózisnak, kezelésnek, javallatnak, azokat minden felhasználó saját felelősségére alkalmazza. A Felhasználó saját érdekében, más forrásból is győződön meg az olvasottak helytállóságáról és konkrét lépések megtétele előtt mindenképpen konzultáljon kezelőorvosával. A honlapon felhasznált és bemutatott információk által esetlegesen okozott károk tekintetében Szolgáltató kizárja felelősségét.

Elállásra, felmondásra vonatkozó rendelkezések

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a Fogyasztó és a Vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében nem illeti meg az elállási/felmondási jog Fogyasztót a Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a Szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Vállalkozás a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a Szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

Vegyes rendelkezések

 • Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.
 • Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.
 • Amennyiben a Szolgáltató az ÁSZF alapján az őt megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.
 • A Szolgáltató és a Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

Panaszkezelés rendje

 • A Szolgáltató célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a Felhasználó teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben a Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a Szolgáltató nyilvános elérhetőségein telefonon, e-mail címen, online üzenetben vagy levél útján is közölheti.
 • A Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a Felhasználónak.
 • Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt esetlegesen elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.
 • A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:
 • A Felhasználó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz: A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu
 • A Felhasználónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:
 • Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500 Fax száma: (76) 501-538 Név: Mátyus Mariann E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu
 • Baranya Megyei Békéltető Testület Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36. Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109. Telefonszáma: (72) 507-154 Fax száma: (72) 507-152 Név: Dr. Bodnár József E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu
 • Békés Megyei Békéltető Testület Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5. Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451- 775 Fax száma: (66) 324-976 Név: Dr. Bagdi László E-mail cím: bmkik@bmkik.hu
 • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870 Fax száma: (46) 501-099 Név: Dr. Tulipán Péter E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu
 • Budapesti Békéltető Testület Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. Telefonszáma: (1) 488-2131 Fax száma: (1) 488-2186 Név: Dr. Baranovszky György E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
 • Csongrád Megyei Békéltető Testület Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék Fax száma: (62) 426-149 Név: Dékány László, Jerney Zoltán E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu
 • Fejér Megyei Békéltető Testület Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. Telefonszáma: (22) 510-310 Fax száma: (22) 510-312 Név: Kirst László E-mail cím: fmkik@fmkik.hu
 • Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a. Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217 Fax száma: (96) 520-218 Név: Horváth László E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu
 • Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10. Telefonszáma: (52) 500-749 Fax száma: (52) 500-720 Név: Dr. Hajnal Zsolt E-mail cím: info@hbkik.hu
 • Heves Megyei Békéltető Testület Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15. Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440. Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék Fax száma: (36) 323-615 Név: Pintérné Dobó Tünde E-mail cím: tunde@hkik.hu
 • Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. Telefonszáma: (56) 510-610 Fax száma: (56) 370-005 Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu
 • Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36. Telefonszáma: (34) 513-010 Fax száma: (34) 316-259 Név: Dr. Rozsnyói György E-mail cím: kemkik@kemkik.hu
 • Nógrád Megyei Békéltető Testület Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a Telefonszám: (32) 520-860 Fax száma: (32) 520-862 Név: Dr. Pongó Erik E-mail cím: nkik@nkik.hu
 • Pest Megyei Békéltető Testület Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240. Telefonszáma: (1)-269-0703 Fax száma: (1)-269-0703 Név: dr. Csanádi Károly E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu Honlap cím: www.panaszrendezes.hu
 • Somogy Megyei Békéltető Testület Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6. Telefonszáma: (82) 501-000 Fax száma: (82) 501-046 Név: Dr. Novák Ferenc E-mail cím: skik@skik.hu
 • Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2. Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180 Fax száma: (42) 311-750 Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu
 • Tolna Megyei Békéltető Testület Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. Telefonszáma: (74) 411-661 Fax száma: (74) 411-456 Név: Mátyás Tibor E-mail cím: kamara@tmkik.hu
 • Vas Megyei Békéltető Testület Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2. Telefonszáma: (94) 312-356 Fax száma: (94) 316-936 Név: Dr. Kövesdi Zoltán E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu
 • Veszprém Megyei Békéltető Testület Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3. Telefonszáma: (88) 429-008 Fax száma: (88) 412-150 Név: Dr. Óvári László E-mail cím: vkik@veszpremikamara.hu
 • Zala Megyei Békéltető Testület Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24. Telefonszáma: (92) 550-513 Fax száma: (92) 550-525 Név: dr. Koczka Csaba E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.h
 • A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a Felhasználó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a Felhasználót megillető jogokkal és a Felhasználót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.
 • Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a Fővárosi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.
 • A Felhasználó panasz esetén igénybe veheti az Európai Uniós online vitarendezési platformot is. A platform igénybevétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében. Ezt követően bejelentkezés után a panaszt online lehet benyújtani a következő honlapon: http://ec.europa.eu/odr
 • A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a Felhasználó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

Szerzői jogokra vonatkozó rendelkezések

 • Miután a www.dominmonika.hu  mint honlap szerzői jogi műnek minősül, tilos a www.dominmonika.hu honlapon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, többszörözése, újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató kifejezett írásos hozzájárulása nélkül.
 • www.dominmonika.hu honlapról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott honlapra való hivatkozással lehet.
 • A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre, valamint az internetes reklámfelületeire.
 • Tilos a www.dominmonika.hu honlap tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a www.dominmonika.hu honlap vagy annak bármely része módosítható, vagy indexelhető.
 • www.dominmonika.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató kifejezett írásos hozzájárulásával lehetséges.
 • A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén a Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 60.000 Ft, illetve szavanként bruttó 20.000 Ft. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén a Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő Felhasználóra hárítja.

Adatvédelem

www.dominmonika.hu honlap a Felhasználó adatait nem tárolja, és nem adja tovább. A Felhasználó személyes adatait harmadik félnek nem adja ki. A számvitelről szóló hatályos jogszabályok értelmében a Felhasználó által megadott számlázási címet, és a számlák adatait a rendeletben meghatározott ideig, öt évig tároljuk. A honlap részletes adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon:

www.dominmonika.hu/adatvedelem

Budapest, 2021.nov.1..